Vänsterpartiet & deras hjärtefrågor i EU

Klimatet ska vara EU:s viktigaste fråga.
”Det krävs en ambitiös och kraftfull klimatpolitik för att ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle. Fossilindustrin och dess lobbyister får inte avgöra allas vår framtid.”

Alla som jobbar i Sverige ska ha svenska löner och villkor.
”För att undvika lönedumpning måste facket kunna kräva att svenska kollektivavtal ska gälla fullt ut för alla som arbetar i Sverige, oavsett var man kommer ifrån.”

Vad tycker V i EU om..

..ett mer omfattande EU-samarbete: EMOT
”Det behövs ett nytt mer demokratiskt europeiskt samarbete som sätter människor och klimat före fossilbolag, lobbyister och marknadsintressen.”

..att EU ska sluta avtal med länder i Nordafrika för att stoppa asylsökande från att ta sig till Europa: HELT EMOT
”Vi försvarar flyktingars rättigheter, och förslaget innebär en inskränkning i asylrätten som vi inte kan acceptera.”

..att EU ska bekämpa bekämpa rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans och våldsbejakande extremism: FÖR
”En mer jämlikt och solidarisk politik krävs i Europa för att utrota grogrunden för de starka nationalistiska och rasistiska krafter som försöker ta makten.”

..att EU-parlamentariker ska tvingas redovisa sina kontakter med lobbyister: HELT FÖR
”Storföretagens lobbyister har ett stort inflytande på EU. För ökad insyn och förtroende för politiken behöver kontakterna redovisas.”

Vänsterpartiets toppkandidat heter Malin Björk
Malin Björk kommer från Göteborg och arbetade med frågor om kvinnors rättigheter och prostitution innan hon 2014 blev EU-parlamentariker. Hennes profilfrågor är kampen för en human flyktingpolitik – och mot högerextremism.

 

Socialdemokraterna & deras hjärtefrågor i EU

En säker och välfungerande arbetsmarknad i hela EU
”EU ska se till att inga oseriösa aktörer försämrar för människor som arbetar. Konkurrens på lika villkor – inte genom lönedumpning och usel arbetsmiljö. Ingen ska dö eller bli sjuk på jobbet.”

Höga klimatmål och tuffa miljökrav
”EU ska utkräva ansvar av de globala jätteföretagen som står för nästan alla utsläpp, och måste driva på för att det blir enklare att ta tåget.”

Vad tycker S i EU om..

..att EU ska ta större ansvar för medborgarnas sociala rättigheter, som löner, jämställdhet och arbetsmarknadspolitik: BÅDE FÖR OCH EMOT
”Löner, sociala rättigheter, jämställdhet och arbetsmarknadspolitik är i första hand frågor som ska beslutas på nationell nivå. Inom EU kan länderna däremot välja att samarbeta mer.”

..ett EU som bekämpar rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans och våldsbejakande extremism: HELT FÖR
”Det är allas vårt ansvar att stå upp för människovärdet och bekämpa rasism och extremism.”

..att EU ska sluta avtal med länder i Nordafrika för att stoppa asylsökande från att ta sig till Europa: FÖR
”Avsikten är att förhindra att människor riskerar sina liv när de ger sig ut i osäkra båtar på Medelhavet. Insatserna ska genomsyras av respekt för mänskliga rättigheter och internationell rätt.”

..ett europeiskt FBI som löser gränsöverskridande brott: HELT EMOT
”Det är viktigt att medlemsländerna samarbetar för att lösa gränsöverskridande brottslighet – men vi vill inte ha en gemensam polis.”

Heléne Fritzon har sedan 2017 varit Sveriges migrationsminister och biträdande justitieminister, men avslutade i januari sitt uppdrag för att bli europarlamentariker. Hon har tidigare varit kommunalråd i 25 år.

 

Miljöpartiet & deras hjärtefrågor i EU

Klimatet ska vara EU:s viktigaste fråga.
”Det behöver bli dyrare att släppa ut och mer lönsamt att investera i förnybart, grönt och energieffektivt. Fossila subventioner måste bort.”
EU ska bekämpa rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans och våldsbejakande extremism.

”EU ska vara en arena för ett öppet och demokratiskt Europa, och den oroande utveckling som sker i bland annat Ungern och Polen ska motarbetas.”

Vad tycker MP i EU om..

..att EU-länderna ska dela upp alla asylsökande till unionen mellan sig: HELT FÖR
”Att erbjuda en fristad för människor hade inte varit något problem för EU om länderna hjälps åt. Vi vill också att flyktingar ska få påverka vilket land man kommer till.”

..att förbjuda försäljningen av fossila bränslen i EU: HELT FÖR
”EU behöver skapa spelregler som leder till att fossilt fasas ut och att det blir lönsamt att investera i grön teknik. Vi vill att den sista droppen fossilt bränsle säljs senast 2030.”

..att EU ska kunna straffa medlemsländer som bryter mot demokratiska principer: HELT FÖR
”EU ska kunna utfärda kännbara sanktioner mot medlemsstater som inte respekterar demokratiska principer och har en fungerande rättsstat.”

..att Sverige på sikt ska övergå till Euron som valuta: HELT EMOT
”Miljöpartiet anser att Sverige ska fortsätta stå fritt från EMU, och att Sverige ska begära en fördragsenlig rätt att göra det så som Danmark redan har.”

Miljöpartiets toppkandidat heter Alice Bah Kuhnke
Alice Bah Kuhnke var, innan hon blev toppkandidat i EU-valet, kultur- och demokratiminister i drygt fyra år. Tidigare har hon bland annat varit programledare i tv och generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

 

 

Centerpartiet & deras hjärtefrågor i EU

Klimatsamarbete inom unionen
”Utsläpp av koldioxid påverkar den globala uppvärmningen lika mycket, oavsett var i världen de sker. Därför krävs samarbete inom EU, och att EU påverkar resten av världen, för att lösa klimatfrågan.”

EU ska straffa medlemsländer som bryter mot demokratiska principer
”Medlemsländerna ska inte få bryta mot principer som rättssäkerhet och pressfrihet. Grundläggande rättigheter ska inte kunna lagstiftas bort av populistiska regeringar.”

Vad tycker C i EU om..

..ett mer omfattande EU-samarbete i framtiden: BÅDE FÖR OCH EMOT
”EU ska fokusera på de gränsöverskridande utmaningarna, som klimat, migration, och handel, men inte ta över ansvar för arbetsmarknad och välfärd.”

..att EU-länderna ska dela upp alla asylsökande till unionen mellan sig: HELT FÖR
”För jämn fördelning behöver en fördelningsnyckel behöver tas fram. Den behöver innehålla fler faktorer än storlek, exempelvis tidigare mottagande där Sverige tagit ett större ansvar.”

..en gemensam försvars- och säkerhetspolitik i EU: FÖR
”C välkomnar ett fördjupat samarbete på området, så länge det är mellanstatligt och varje medlemsland har kvar sin beslutanderätt över sitt eget försvar.”

..att EU-parlamentariker ska tvingas redovisa sina kontakter med lobbyister: HELT FÖR
”EU-parlamentariker är med och beslutar om lagstiftning och det är viktigt att vara öppen och transparent i det arbetet.”

Centerpartiets toppkandidat heter Fredrik Federley
Fredrik Federley har haft en rad toppositioner inom Centerpartiet och satt i riksdagen mellan 2006 och 2014, då han valdes in i Europaparlamentet. Hans profilfråga är att ta fram en heltäckande djurskyddslagstiftning i EU.

 

Liberalerna & deras hjärtefrågor i EU

Fri rörlighet för människor och varor inom EU ska vara EU:s huvuduppgift
”Den inre marknaden ger svenska företag tillgång till över 500 miljoner konsumenter i EU. När nationalism och populism som vill nedmontera denna frihet ökar i Europa måste vi liberaler försvara den.”

Sverige ska på sikt övergå till euron som valuta
”Euron är ett både politiskt och ekonomiskt projekt som underlättar gränsöverskridande handel och ekonomisk integration. Svenska konsumenter har mycket att vinna på att Sverige går med i euron.”

Vad tycker L i EU om..

..att EU ska ta större ansvar för medborgarnas sociala rättigheter, som löner, jämställdhet och arbetsmarknadspolitik: FÖR
”Det behöver finnas ett grundläggande socialt skydd i alla EU-länder, det skapar individuell frihet och ökar konkurrenskraften i Europa.”

..ett europeiskt FBI som löser gränsöverskridande brott: HELT FÖR
”Organiserad brottslighet har inga gränser, och dagens polissamarbete är alldeles för svagt. Liberalerna vill därför utveckla Europol till ett europeiskt FBI, en operativ polisstyrka.”

..en gemensam asylpolitik inom EU: HELT FÖR
”För att kunna förena asylmottagande med fri rörlighet i EU måste regelverket vara gemensamt. En gemensam asylmyndighet måste upprättas i EU.”

..ett förbud mot försäljning av bilar som drivs av fossila bränslen: HELT FÖR
”Vi vill underlätta för klimatsmart teknik samtidigt som miljöskadliga alternativ fasas ut, därför vill vi se ett säljstopp för fossildrivna bilar 2030 i hela EU.”

Liberalernas toppkandidat heter Karin Karlsbro
Efter att Cecilia Wikströms namn i mars ströks från valsedeln blev Karin Karlsbro nytt toppnamn. Hon har tidigare varit förbundsordförande i Liberala ungdomsförbundet och är ordförande för nätverket Gröna liberaler.

 

Kristdemokraterna & deras hjärtefrågor i EU

Ett EU som talar med en tydlig röst mot omvärlden
”Europa har stora möjligheter att påverka omvärlden om unionen agerar samlat. Syftet med EU:s gemensamma utrikespolitik bör vara att främja och försvara grundläggande värden samt medlemsstaternas intressen.”

Ett EU som låter Sverige besluta om vår välfärd på egen hand
”Antalet pappamånader eller detaljer kring provanställningar klarar vi av att fatta beslut om själva i Sverige.”

Vad tycker KD i EU om..

..att en europeisk koldioxidskatt ska införas: HELT EMOT
”EU bör inte ha beskattningsrätt. I stället bör systemet utsläppshandel fortsätta utvecklas.”

..att EU ska sluta avtal med länder i Nordafrika för att stoppa asylsökande från att ta sig till Europa: HELT FÖR
”För att stoppa den cyniska flyktingsmugglingen och döden på Medelhavet har EU slutit avtal med länder runt medelhavet. Det är inte idealiska lösningar, men situationens allvar har krävt det.”

..att fri rörlighet för människor och varor inom EU ska vara EU:s huvuduppgift: HELT FÖR
”Fred och försoning är EU:s huvuduppgift. Fri rörlighet och utbyte mellan Europas folk är det främsta verktyget för att säkra denna uppgift.”

..att EU-samarbetet ska vara mer omfattande i framtidens Europa: EMOT
”Kristdemokraterna tycker EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads-, välfärds- och regionalpolitik.”

Kristdemokraternas toppkandidat heter Sara Skyttedal
Sara Skyttedal är 32 år och har under de senaste åren varit kommunalråd i Linköping. Innan det var hon förbundsordförande i för ungdomsförbundet KDU.

 

Moderaterna & deras hjärtefrågor i EU

Stärkt arbete mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism
”Hälften av alla bostadsinbrott i Sverige begås av utländska stöldligor. Därför vill vi stoppa den fria rörligheten för kriminella.”

Mer kontrollerad invandring till Europa
”Europa måste ha koll på sina gränser, därför vill vi förstärka Frontex. Asylansökan ska ske vid den yttre gränsen och den som inte har asylskäl har inte rätt att komma in i Europa.”

Vad tycker M i EU om..

..ett mer omfattande EU-samarbete: BÅDE FÖR OCH EMOT
”Vid gemensamma problem, som gränsöverskridande brottslighet och klimathotet, ska EU göra mer. Men när medlemsländerna bättre sköter saker själva, som välfärd och arbetsmarknad, ska EU:s inflytande inte öka.”

..en europeisk koldioxidskatt ska införas: HELT EMOT
”Att sänka koldioxidutsläppen är helt avgörande, däremot vill vi inte ge EU beskattningsrätt.”

..att EU ska straffa medlemsländer som bryter mot demokratiska principer: FÖR
”Demokratin och rättsstatens principer måste försvaras. Länder som motarbetar eller undergräver dessa kärnvärden bör straffas. Vi stödjer möjligheten att dra in rösträtten för enskilda länder.”

..att EU-parlamentariker ska tvingas redovisa sina kontakter med lobbyister: BÅDE FÖR OCH EMOT
”Transparens är viktigt och regelverk ska följas. Alltför långtgående krav kan samtidigt göra det svårare för människor och organisationer att nå fram till förtroendevalda.”

Moderaternas toppkandidat heter Tomas Tobé
Tomas Tobé har suttit i riksdagen i 13 år och haft en rad toppositioner inom Moderaterna – bland annat som rättspolitisk och skolpolitisk talesperson samt som partisekreterare.

 

Sverigedemokraterna & deras hjärtefrågor i EU

Flytta makt från EU till medlemsstaterna
”Respekten för ländernas självstyre måste öka och beslut bör tas så nära medborgarna som möjligt. Annars riskerar samarbetet att polariseras och slitas isär.”

EU-länderna ska inte tvingas dela upp asylsökande mellan sig
”Att tvinga medlemsstaterna att ta emot migranter undergräver det nationella självbestämmandet. Varje lands medborgare har rätt att bestämma vilka volymer man kan ta emot.”

Vad tycker SD i EU om..

..en europeisk koldioxidskatt: HELT EMOT
”Eftersom vi ser utsläppshandelssystemet som det mest effektiva sättet att få ner utsläppen säger vi nej. En koldioxidskatt riskerar också att bli en direkt beskattningsrätt för EU.”

..en gemensam försvars- och säkerhetspolitik i EU: HELT EMOT
Försvarspolitiken ska vara en fråga för medlemsstaterna att hantera. Däremot är det viktigt att på mellanstatlig grund samarbeta om försvarsfrågor.”

..att alla som jobbar i Sverige ska ha svenska löner och villkor: HELT FÖR
”Vi vänder oss mot lönedumpning och tendenser att med stöd i den fria rörligheten försöka kringgå svensk lagstiftning och arbetsmiljönormer.”

..att EU-parlamentarikerna ska tvingas redovisa hur de använder pengarna de får från EU: HELT FÖR
”SD vill öka det personliga ansvaret för EU:s beslutsfattare och byråkrater, och införa samma krav på redovisning och transparens som gäller i svensk förvaltning.”

Sverigedemokraternas toppkandidat heter Peter Lundgren
Peter Lundgren är 56 år och har varit EU-parlamentariker sedan 2014. Hans profilfråga är transportpolitiken, han körde lastbil i 30 år innan han blev politiker.

 

Feministiskt Initiativ & deras hjärtefrågor i EU

Klimatet ska vara EU:s viktigaste fråga
”En feministisk klimatpolitik bygger på rättvisa, global solidaritet och respekt för allt liv på jorden – och är sammanbunden med arbete för jämställdhet, jämlikhet, mänskliga rättigheter och ekonomisk systemkritik.”

EU ska bekämpa rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans och våldsbejakande extremism
”Det här är några av vår tids största utmaningar – diskriminering, hat, hot och våld skapar konflikter som förstärker ekonomisk och social utsatthet och undergräver förtroendet för demokratin.”

Vad tycker FI i EU om..

..att EU ska tillåta fler medlemmar: HELT FÖR
”Det är viktigt att demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet värderas minst lika högt som ekonomiska förutsättningar hos kandidatländer.”

..att EU ska sluta avtal med länder i Nordafrika för att stoppa asylsökande från att ta sig till Europa: HELT EMOT
”Denna politik måste genast upphöra. Det är ett skamligt sätt för EU att frånsäga sig ansvar i stället för att säkra asylrätten och förenkla möjligheten till en säker flykt.”

..att EU ska ta större ansvar för medborgarnas sociala rättigheter: FÖR
”EU ska ta större ansvar genom att reglera miniminivåer för bland annat social trygghet, utbildning och jämställdhet, exempelvis lägstanivå för föräldraförsäkring.”

..att EU-parlamentariker ska tvingas redovisa sina kontakter med lobbyister: HELT FÖR
”Det är ett avgörande steg för att öka transparensen i EU-parlamentet, särskilt med tanke på lobbyorganisationers stora inflytande i besluten.”

 

EU val den 26:e Maj till Europaparlamentet