1. Ändamål

Invandrarorganisationernas samorganisation är en sammanslutning av invandrarföreningar i Helsingborg. Den grundades 1975 och skall vara politisk och religiöst obunden och skall fungera enligt demokratiska principer.

Samorganisationen skall tillvarata invandrarföreningarnas intressen och rättigheter i sociala och kulturella frågor gentemot myndigheter, institutioner, förvaltningar m.fl. i Helsingborg och gentemot andra organisationer i Sverige samt stödja ungdomsverksamhet.

Samorganisationen skall aktivt verka för integration av invandrarna i det svenska samhället (utbildning, föreläsningar, temakvällar etc) med sikte på att bibehålla den mångkulturella bakgrunden som en tillgång för Sverige.

2. Medlemskap

Medlemskap beviljas invandrarföreningar, som är demokratiskt uppbyggda och leds av en styrelse, som valts på årsmöte enligt demokratiska principer och har invandraranknuten verksamhet och som erkänner samorganisationens målsättning och är villig följa dess stadgar. Från rätt till medlemskap undantas förening med rasistisk anknytning.

Gällande stadgar och verksamhetsberättelse skall årligen lämnas till samorganisationen. Medlemskap får beviljas första gången först efter att så skett.

Första avgiften erläggs inom två månader efter beviljat medlemskap. I annat fall registreras föreningen som medlem först när avgiften erläggs.

3. Förenings förhållande till samorganisationen

Ansluten förening är i sin egen verksamhet helt självständig i förhållande till samorganisationen. Anslutna föreningar bör samarbeta i utåtriktad kulturell och samhällsorienterad verksamhet. INVA-SAM bör arbeta aktivt för anslutning av invandrarföreningar med verksamhet i Helsingborg.

4. Rösträtt

Vid samorganisationens möten företräds varje ansluten förening av två ombud, som vardera har en röst. Röst berättigad är varje förening, som erlagt till betalning förfallna avgifter. På årsmöte och kvartalsmöte äger alla medlemmar närvara med yttranderätt och förslagsrätt.

5. Möten

 1. Upprop av ombud
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för mötet
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Fråga om mötets behörighet
 5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Förslag till budget för kommande verksamhetsår inklusive arvode till arbetsutskottet. Samorganisationens kassabok skall hållas tillgänglig för de anslutna föreningarna
 9. Fastställelse av årsavgift för anslutna föreningar
 10. Val av styrelse, varvid ordförande väljas för ett år och övriga minst fyra ledamöter för två år, dock så att hälften av ledamöterna väljas vartannat år. Val av minst tre suppleanter för ett år. Suppleanterna rangordnas
 11. Val för ett år av två revisorer och revisorssuppleanter
 12. Val av representanter till olika organ, där samorganisationen är representerad
 13. Val av valberedning för ett år
 14. Motioner och förslag
 15. Övriga frågor

6. Styrelsen

Styrelsen Prövar rätt till och beviljar medlemskap enligt § 2. Styrelsen sammankallas av ordföranden, när denna finner det erforderligt eller när minst två ledamöter så begär. Styrelsemedlem, som inte deltaget i styrelsen arbete i mer än tre månader utan giltigt skäl, skall ersättas med suppleant i hans/hennes ställe. Medlemmen och hans förening skall meddelas.

7. Utträde ur samorganisationen

Förening, som bryter mot samorganisationens stadgar, kan uteslutas som medlem. Förening, som inte länge önskar vara med i samorganisationen, skall skriftligen begära sitt utträde. Om medlemsförening under ett helt kalenderår inte deltagit i någon anordnad aktivitet (fester, föreläsningar, möte med politiker m. fl., administrativ aktivitet enligt stadgarna) eller på något annat sätt inte visat sitt intresse under denna tid eller ej erlagt årsavgift för det gångna året, anses föreningen ha upphört att vara medlem och utesluts automatiskt. Förening som uteslutits, kan återinträda på villkor, som styrelsen bestämmer.

8. Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av samorganisationen vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte. Beslut om upplösning av INVA-SAM fattas på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Dessa stadgar har tillkommit efter mindre omarbetning av 1997 års stadgar.