INVANDRARFÖRENINGARNAS SAMORGANISATION ÅRSMÖTE 2018

logo

INVANDRARFÖRENINGARNAS SAMORGANISATION ÅRSMÖTE 2018-03-11

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Inva-Sams årsmötes öppnande
2. Val av årsmötets funktionärer: Ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare för mötet
3. Upprop av ombud
4. Fastställande av dagorningen
5. Frågan om mötets behörighet
6. Fastställande av röstlängd
7. Verksamhetsberättelse 2017
8. Verksamhetsplan 2018
9. Budget 2018
10. Ekonomiskberättelse
11. Revisionernasberättelse
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
14. Fastställande av medlemsavgift för anslutna föreningar
15. Val av styrelse, varvid ordförande väljs på ett år och övriga minst fyra ledamöter på två år, dock så att hälften av ledamöterna väljs vartannat år
16. Val av minst tre suppleanter på ett år. Suppleanterna rangordnas
17. Val av två revisorer på ett år
18. Val av tre valberedning på ett år, varav en sammankallande
19. Val av representanter till olika organ där Inva-Sam är representerad
20. Motioner och förslag
21. Övriga frågor
22. Årsmötetsavslut