Årsmötesprotokoll 2017

logo

INVANDRARFÖRENINGARNAS SAMORGANISATION

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017-03-19
Förslag till dagordning

1. Inva-Sam:s årsmötes öppnande

2. Frågan om mötets stadgenliga utlysning

3. Fastställande av dagordning

4. Val av årsmötets funktionärer

a) Ordförande

b) Sekreterare

c) Justerare tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

6. Upprop av ombud

7. Verksamhetsberättelse

8. Ekonomisk rapport

a) Revisionsberättelse

b).Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

10. Val av styrelse – valberedningsförslag

a) Val av ordförande på ett år

b) Val av övriga styrelsemedlemmar

c) Val av suppleanter

d) Val av två stycken revisorer

e) Val av valberedning

11. Fastställande av medlemsavgift

12. Genomgång av inkomna motioner

13. Frågor till Arbetsmarknadsnämndens ordförande

14. Övriga frågor

15. Årsmötets avslut

Årsmötesprotokoll 2017

Samorganisationen INVA-SAM
Åhusgatan 2
252 47 Helsingborg

Årsmötesprotokoll 2017
Plats för årsmötet: Kompetenscenter Norrehed (Matsalen)
Adress: Planteringsvägen 139
Tid: 13.00 – 15.00

 1. Avgående ordföranden Mohamed Hélaoui öppnade mötet genom att hälsa mötesdelatagare och inbjudna gäster välkomna till Inva-Sam:s årmöte, speciellt till Arbetsmarknadsnämndens ordförande Anna Jänke och Marie Nilsson vice ordförande på samma nämnd.
 1. Årsmötet godkände utlysningen av årsmötet.
 1. Dagordningen godkändes dock med ändring av punkt 8 till 8a och 8b
  1. Följande funktionärer utsågs att leda årsmötet för Inva-Sam:
  1. Anna Jähnke (ordförande)
  1. Haxhi Osmanaj (sekreterare)
 1. Akram Saouan och Samir Chahrour utsågs till protokolljusterare
  1. Årsmötet fastställde röstlängden till 37 röstberättigande medlemmar.
  1. Inga ombud till årsmötet.
  1. Ordföranden för årsmötet läste upp verksamhetsberättelsen rubrikvis.

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen finns som bilaga till årsmötesprotokoll.

  1. Genomgång av ekonomisk rapport
  1. Revisionsberättelsen lästes upp av ordföranden och godkändes
  1. Revisorn Dezsö Falludi rekommenderade årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet.

Årsmötet beviljade avgående styrelse ansvarsfrihet och följer där med revisorernas rekommendation.  Samorganisationens ekonomiska sammanställning och revisionsberättelsen finns som bilaga till årsmötesprotokollet.

 1. Årsmötet fastställde antalet styrelseledamöter till 11 (elva) medlemmar.
  1. Mötet gick på valberedningens förslag och valde följande medlemmar till ny styrelse för Inva-Sam:
  1. Mohamed Hélaoui omval (ordförande)
  1. Jalal Murad (omval)
  1. Rebecca Sarkezi (nyval)
  1. Elvedin Dorovic (omval)
  1. Ivan Kuzhicov (omval)
  1. Emine Örnek (nyval) Valdes gruppvis i enlighet med
  1. Marija Juric (nyval) valberedningens förslag
  1. Vildan Altun (omval)
  1. Nazif Sadikovic (omval)
 1. Mohamed Chaib (nyval)

Årsmötet utsåg följande personer till revisorer:

  1. Dezsö Faludi (revisor)
  1. Haxhi Osmanaj (revisor)

Årsmötet utsåg följande personer till valberedning:

  1. Akram Souan (ordförande)
  1. Gabriel Jatta
  1. Samir Chahrour
 1. Årsmötet beslutade att lämna medlemsavgiften oförändrad, 200 kr/år och medlemsförening.
 1. Inkommen motion till Inva-Sam:s årsmöte om sittningsarvode för styrelsemedlemmar återremmitteras till styrelsen för omarbetning. Motionen tas upp igen först vid nästa årsmöte.
 1. De frågor som Arbetsmarknadsnämndens ordförande fick var huvudsakligen av arbetsmarknadskaraktär och handlade dels om kombinerat arbete med studier, svårigheter för folk att få jobb, hemspråkslärare och om utländska läkare från tredje land kan komma till Sverige och starta eget företag.
  1. Inga övriga frågor
  1. Den nyvalde ordföranden, Mohamed Hélaoui tackade de närvarande för förtroendet och påminde om mötet på Fredriksdal den 21 mars kl 17.00 om nationaldagen samt uppmanade medlemmarna att engagera sig aktivt i projektet East Side Stories på Drottninghögs Multiteket. Därefter förklarades mötet avslutat.

Helsingborg den 20 mars 2017