INVANDRARFÖRENINGARNAS SAMORGANISATION ÅRSMÖTE 2019

logo

INVANDRARFÖRENINGARNAS SAMORGANISATION

ÅRSMÖTE 2019-03-10

DAGORDNING

 1. Inva-Sams årsmötes öppnande
 2. Val av årsmötets funktionärer:
 3. a) Mötesordförande – Förslag: Marie Nilsson Vice ordf. i Arbetsmarknadsnämnden
 4. b) Mötessekreterare – Förslag: Emma Svensson
 5. c) 2 st Protokollsjusterare tillika rösträknare

     Förslag: Ilija Markovski – Makedonska föreningen 11-okt i Helsingborg

     Förslag: Haxhi Osmanaj – Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgt

 1. Upprop av ombud
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Frågan om mötets behörighet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Verksamhetsberättelse 2018
 6. Verksamhetsplan 2019
 7. Ekonomiskberättelse
 8. Revisionernas berättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgift för 2019
 12. Val av styrelse, varvid ordförande väljas för ett år och övriga minst fyra ledamöter för två år, dock så att hälften av ledamöterna väljas vartannat år. Val av minst tre suppleanter för ett år. Suppleanterna rangordnas.
 13. Val av två revisorer för ett år

Förslag: Kjell Lundin

Förslag: Åke Kronberg

 1. Val av tre valberedning för ett år, varav en sammankallande
 2. Val av representanter till olika organ där Inva-Sam är representerad
 3. Motioner och förslag
 4. Övriga frågor
 5. Årsmötets avslut