Senaste nytt

logo

INVANDRARFÖRENINGARNAS SAMORGANISATION

INVA-SAM

 

Ärende: Minnesanteckningar

               Inva-Sam kickoff/kompetensutveckling 2017

Plats: Örenäs Hotell och konferens

Adress: Glumslöv (gamla Landskronavägen)

Datum: 28 – 29 oktober 2017

Dag 1

Ordföranden Mohamed Hélaoui och vice ordföranden Saul Sagnia hälsade föreningsmedlemmarna, inbjudna gäster och föreläsare välkomna till kickoffen med kompetensutvecklingsinslag som den här gången skedde i form av internat med möjlighet till övernattning för föreningsmedlemmar som hade anmält det behovet.

Helsingborgs kommundirektör Palle Lundberg föreläste om den av kommunfullmäktige antagna vision 2035. Palle tog upp Helsingborgs stads nyckelord i sin utvecklingsversion, så som den skapande, pulserande, gemensamma, balanserade och globala staden. Han berättade mer ingående om vad staden menar med nyckelordet ”den gemensamma” staden där den idéburna sektorn är tänkt att spela en nyckelroll för att kunna nå visonsmålet.
Palle spelade upp en kortfilm för att illustrera stadens utvecklingsambition utifrån den antagna visionen 2035 och tog upp visionsfondens inrättning som ett verktyg för staden för att inkludera föreningar/organisationer i visionsarbetet.
Palle underströk att Helsingborg ska vara en stad där både invånare och företag ser en utvecklingspotential. Han tog upp arbetslöshetsfrågorna också och nämnde bland annat det enorma intresset bland folk att flytta till Helsingborg som en av stadens utmaningar. I anslutning till det underströk Palle att Helsingborg inte bygger bostäder för att möta migrationsbehovet utan för att försöka ordna boende åt alla invånare som redan finns folkbokförda i staden.
Avslutningsvis lyfte Palle upp invandringen som en resurs för stadens utveckling.

Göran Melin från Sparbanksstiftelsen Skåne föreläste om sparbanksstiftelsens roll och funktion i samhällsutvecklingen samt dess stöd program inom ramen för sitt upptagningsområde.
Göran berättade att det idag finns 11 sparbanksstiftelser i landet och att samtliga av dem är knutna till Swedbank samt att det är Länsstyrelsen i respektive län som är tillsynsmyndighet för stiftelserna. Varje sparbanksstiftelse har sitt upptagningsområde och Helsingborg hör till Sparbanksstiftelsen Skåne.
Sparbanken/Swedbank är unik i sitt tänk och funktion med stiftelsens arbete jämfört med andra banker som är aktiva i Sverige.

Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer forskning, utbildning, kultur och idrottsprojekt. Stiftelsen har ett bra samarbete med bland annat Campus i Helsingborg.

För Inva-Sam:s del kan Sparbanksstiftelsen Skåne vara intressant att vända sig till i den mån samorganisationen och dess medlemsföreningar vill starta någon form av projekt som syftar till att utbilda ungdomsledare inom idrott.

Mer information om Sparbanksstiftelsen Skåne finns att läsa på nedanstående länk.

http://www.sparbanksstiftelsenskane.se/om-stiftelsen-13751333

Sara Sävström från AMF (Arbetsmarknadsförvaltningen) och Catharina Lindberg från AF (Arbetsförmedlingen) föreläste om förvaltningens initierade aktiviteter som syftar till att skapa förutsättningar för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden och AF:s olika stöd- program för arbetslösa för att få jobb med statligt understöd. Sara nämnde projektet ”Staden som samhällsbyggare” och Catharina nämnde arbetsmarknadspolitiska programmet ”extratjänster” som den offentliga och ideella sektorn kan använda sig av.

Mer information om ”Staden som samhällsbyggare” och ”extratjänster” finns att läsa på nedanstående länkar.

https://www.youtube.com/watch?v=xduybGW5uAs

http://www.mynewsdesk.com/se/helsingborg/pressreleases/helsingborgs-stad-som-samhaellsbyggare-1568515

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstall-med-stod/Vara-anstallningsstod/Extratjanst.html

https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.1cd5631315084841e7e24ca4/1509524322988/extratjanst-as-faktablad.pdf

I den mån föreningarna behöver anställa bör föreningarna på förhand ta fram en behovsbeskrivning, ha en tecknad försäkring och ta kontakt med ansvariga i staden eller på AF för att kunna gå vidare med frågan.

Josefin Thorén från projektet Tillsammans föreläste om studieförbundens initiativ att agera tillsammans inom ramen för mänskliga rättigheter, demokrati och integration. Projektet Tillsammans är ett samfinansierat projekt mellan nio (9) studieförbund och Kulturförvaltningen i Helsingborgs stad. Projektet befinner sig på andra verksamhetsåret. Med tanke på att det är valår nästa år kommer projektet att koncentrera sin energi på demokrati och delaktighetsfrågor.

Mer information om projektet Tillsammans och om hur just du och din förening skulle kunna vara en del av det projektarbete som Tillsammansprojektet bedriver finns att läsa på nedanstående länk

http://www.tillsammanshbg.se/om-tillsammans/om-tillsammans.html

Darja Smisovsky och hennes kollega Jassim Almudafar från det statligt drivna rådgivningsbolaget ALMI föreläste om möjligheten för intresserade som vill starta eget företag eller vill utveckla ett redan startat företag att få kostnadsfri rådgivning i företagsfrågor. ALMI kan även bevilja små och stora lån till hållbara affärsidéer, utbildning av moms och skatteredovisningar, framtagning av budget med mera. ALMI ger även råd om vilken företagsform som passar bäst för den enskildes affärsidé. Darja och Jassim illustrerade sin rådgivning och ALMI:s företagsstöd med ett konkret exempel om en kille som bor i Malmö och startade ettt mejeri, där han producerar speciella ostsorter från mellanöstern, kallat Nablus. Projektet blev belönat av Sveriges kund Carl VI Gustaf..

Mer information om ALMI;s rådgivning och företagsstöd finns att läsa på nedanstående länkar.

https://www.almi.se/Skane/Kontor-och-medarbetare/Helsingborg/

https://www.almi.se/Skane/

http://www.nablusmejerier.se/

Annika Kofoed och Samar Jabri föreläste om förändringar i projektet East Side Stories.

Inva-Sam, Stadsteatern i Helsingborg och projektet Tillsammans ansökte och fick beviljat projektmedel från Kulturrådet/Kulturdepartementet till kreativa platser. Projektet är treårigt, men projektbidrag beviljas för ett år i taget. Projektet East Side Stories är en del av Kreativa insatser och bedriver sin verksamhet på Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal. Projektet delar lokal med föreningen Somaliland Aktiv ungdom på Drottninghög..
Inledningsvis leddes projektet av Annika Kofoed. Men nu har Samar Jabri anställts som projektledare och producent för East Side Stories och Anika kommer att ha ansvaret för den konstnärliga delen i projektet.
Projektet East Side Stories planerar att ha en musikal under nästa år och med anledning av det har projektet kommit i gång med olika aktiviteter på Fredriksdal, Drottninghög och Dalhem och även etablerat ett samarbete med två av Inva-Sams föreningsmedlemmar nämligen Grekiska och Serbiska föreningarna.
I den mån projektet får medel beviljat år två, kommer tre stadsdelsambassadörer med lokalförankring att anställas, varav en på Dalhem, en på Drottninghög och en på Fredriksdal.

Föreningar som har aktiva kulturskapande grupper i sina respektive föreningsverksamheter får gärna höra av sig till Samar på (073 624 2639) och på det sättet bereda föreningen möjlighet att vara en del av projektet East Side Stories.

Dagens avslutades med gemensam middag, därefter Workshop – lekar som syftar till att höja motivationen och förstärka vi-känslan. Medlemmarna kunde komma närmare varandra, inspirera varandra och förstärka samarbetet sinsemella. De fick även tillfälle och möjlighet till identifiering av styrka i organisationen.

Dag 2

Utvärdering av dag ett.

Ordföranden Mohamed Hélaoui och vice ordföranden Saul Sagnia gick igenom lite kortfattat innehållet av gårdagens program. Föreningsmedlemmarna uppskattade det och efterlyste fler sådana här kompetenshöjande insatser.

Martin Arkel föreläste om Kontaktcenter där han jobbar som kommunikatör. Kontaktcenter är ”en väg in” till samtliga av stadens förvaltningar och bolag. Personalen på kontaktcenter är fler språkiga och det underlättar för Kontaktcenter att kommunicera med Helsingborgs invånare. Representanter från samtliga av stadens förvaltningar och bolag sitter på Kontaktcenter vilket gör att en hel del ärenden kan lösas direkt på plats för invånarna.
På kontaktcenters hemsida finns även ansökningshandlingar som berör fonder och stiftelser samt föreningsstöd, exempelvis visionsfonden.
Volontärcenter och kompisnätet finns på Kontantcenter också. Det är en insats som vänder sig till frivilliga och eldsjälar som vill göra en god gärning.

Mer information finns att ta del av på Kontaktcenters hemsida på nedanstående länk.

https://helsingborg.se/kommun-och-politik/kontakt-och-paverkan/kontakta-kommunen/

Verksamhetschefen på studieförbundet ABF Jim Broström och verksamhetsutvecklaren från samma studieförbund Dan Karlsson föreläste om hur föreningslivet i Sverige är tänkt att fungera, föreningslivets funktion i bildningsfrågor och kärnan av det som håller föreningslivet samman.

Dan Karlsson informerade medlemsföreningarna om styrelsens ansvar och dess arbetsuppgifter i en förening. Han förklarade vad ordförandens, sekreterarens, kassörens, revisorns och firmatecknarens roll är i en ideell förening.

Dan Karlsson uppmanade medlemsföreningarna att köpa boken ”Medlemsmodell” för att kunna lära sig mer om hur ideella organisationer, dess styrelser och föreningsverksamheter är tänkt att fungera. Boken kostar 200 kr och kan beställas av ABF.

Dan Karlsson berättade också om ABF:s stödformer till föreningar som driver sin verksamhet i form av studiecirklar, kulturprogram och andra former av arrangemang.

Hilda Knafve från Kulturförvaltningen berättade om implementering av kulturprogrammet och redogjorde för kriterierna kring ansökan om kulturstöd på förvaltningen.

Mer information om det finns på nedanstående länkar.

https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/kultur-och-museer/soka-kulturstod/

https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/kultur-och-museer/soka-kulturstod/kulturstod/en-snabb-slant/

https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/kultur-och-museer/soka-kulturstod/kulturstod/arrangemangs-och-lokalstod/

https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/kultur-och-museer/soka-kulturstod/gemensamma-kriterier/

Hilda pratade om kulturveckan också. Mer om det finns att läsa på nedanstående länk.

https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/kultur-och-museer/kulturveckan/

Katarina Ikonomidou kunde inte komma till kickoffen eftersom hennes förening skulle fira sin nationaldag över helgen.

Under punkten panel/reflektioner kom det fram att kompetenshöjningsdagarna var mycket väl planerade och gav deltagarna väldigt mycket kunskaper, inspiration och motivation till att fortsätta de behövliga ideella insatserna i föreningslivet.

Slutligen frågade Ordföranden Mohamed Hélaoui om det finns intresse hos de närvarande föreningarna att Inva-Sam anordnar en partiledardebatt i början på nästa år, vilket är ett val år. Vid handuppräkning konstaterades tydligt att samtliga var positiva till initiativet.

Helsingborg den 2 november 2017

Haxhi Osmanaj

Kulturrådet bidrar med drygt 1,6 miljoner till musikalprojekt på Drottninghög

Kulturrådet bidrar med drygt 1,6 miljoner till musikalprojekt på Drottninghög

”East Side Stories – ett kulturprojekt om en förorts framtid” heter det projekt som Kulturrådet har tilldelat ett bidrag på 1,65 miljoner kronor. Huvudsökare för projektet är föreningen Inva-Sam, i samarbete med Helsingborgs stadsteater och nätverket Tillsammans.

Kreativa platser är en del av regeringsuppdraget Äga rum som Kulturrådet och Statens konstråd står bakom. Intresset för att söka bidraget har varit rekordstort. Av drygt 200 ansökningar har 27 projekt i hård konkurrens beviljats bidrag på totalt 32 miljoner kronor. Helsingborgsprojektet East Side Stories– ett kulturprojekt om en förorts framtid är ett av dem.

East Side Stories kommer främst att genomföras i Helsingborgs östra stadsdelar: Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal, där många av Inva-Sams medlemmar bor och verkar. Projektet pågår under en treårsperiod och ska mynna ut i en musikteaterföreställning som baseras på de boendes egna livsberättelser. Bidraget på 1,65 miljoner kronor är avsatt för det första året, inför år två och tre finns möjlighet att söka ytterligare bidrag. En av initiativtagarna är Annika Kofoed, skådespelare på Helsingborgs stadsteater, som även kommer att stå för manus och regi.

– Vi kommer att involvera människor tidigt i processen och tanken är att de ska vara delaktiga i projektets alla faser. Vi ska arbeta brett med scenkonst, musik, konstnärliga gestaltning och poesi. Målet är att locka fram det kreativa som finns i varje människa och stärka tron på den egna förmågan, säger Annika Kofoed.

Inledningsvis kommer Annika Kofoed axla rollen som projektledare för att sedan tillsammans med musikern P-O Nilsson arbeta fram musikalen med planerat premiärdatum under 2018. Projektet drar igång i början av nästa år. Inva-Sam (Invandrarföreningarnas Samorganisation) och Tillsammans (nätverk för Helsingborgs studieförbund) kommer i samarbete med Idé A på Drottninghög att anordna olika evenemang, nätverksträffar och experimentella workshops.

De mångfacetterade aktiviteterna i projektet kommer att ha ett mervärde för samhället i integrations- och mångfaldsfrågor. Deltagarna får möjligheter att skapa sig en trygg identitet och en säker framtid oavsett deras bakgrund, uppväxtmiljö, tro och levnadsätt, säger Mohamed Hélaoui, ordförande för Inva-Sam.

Kajsa Giertz, chef för Helsingborgs stadsteater, välkomnar projektet:

East Side Stories är helt i linje med hur vi vill bredda Stadsteaterns verksamhet, bland annat genom att komma utanför teaterhuset, hitta nya samarbeten och andra publikgrupper. Jag är otroligt stolt och glad över att Kulturrådet valt ut projektet East Side Stories i den hårda konkurrensen. Det kommer betyda mycket för både teatern och Helsingborg i stort.

Läs mer på Kulturrådets webbplats

För mer information
Annika Kofoed, skådespelare och regissör, 070-247 70 26
Mohamed Hélaoui, ordförande Inva-Sam, 070-846 50 93