Inva-Sams Verksamhetsberättelse 2018

Inva-Sams Styrelse 2018

Saul Sagnia                                                                     Ordförande
Ivan Kuzhicov                                                                Vice Ordförande
Marija Juric                                                                    Sekreterare
Andrijana Budimirovic                                              Kassör
Guldzan El Zoubi                                                          Ledamot
Emine Örnek                                                                  Ledamot
Mohamed Jama                                                             Ledamot
Jalal Murad                                                                    Ledamot
Mohamed Chaib                                                            Ledamot
Elvedin Durovic                                                             Ledamot
Mohamed Chahrour                                                      Suppleant
Gaby Hosseini                                                                  Suppleant
Dubravka Trejling Nikolic                                          Suppleant
Vildan Altun                                                                     Suppleant
Revisorer
Kjell Lundin
Åke Kronberg
Valberedning
Akram Saouan – Sammankallande
Gabriel Djatta
Samir Chahrour

 


  1. Inledning

INVA-SAM är en sammanslutning av ideella invandrarföreningar i Helsingborg. Organisationen bildades 1975 på uppdrag av kommunstyrelsen och verkar som en paraplyorganisation medlemsföreningar.

INVA-SAM är en partipolitiskt och religiöst obunden och verkar enligt demokratiska principer. Samorganisationens styrelse är demokratiskt vald och består av representanter från de olika medlemsföreningarna.

INVA-SAM verkar för att tillvarata invandrarföreningarnas intresse, främja samarbetet dem emellan och sprida information om deras kultur bland allmänheten. Inva-Sam ska föra invandrarföreningarnas talan i frågor som berör medlemmarna och verkar som en länk mellan Helsingborgs stad och de olika medlemsföreningarna.

INVA-SAM verkar för delaktighet, gemenskap, mångfald, öppenhet samt ömsesidig respekt och tolerans i samhället. Detta görs bl.a. genom att arrangera seminarier, föreläsningar och informationskvällar i samverkan med andra aktiva samhällsaktörer i staden. Samorganisationen verkar aktivt för att underlätta integrationen av sina medlemmar i det svenska samhället.

INVA-SAM har som målsättning att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av allas lika värde, jämställdhet, respekt och förståelse och där mångfald ses som en tillgång för Sverige.

___________________________________________________________

  1. Möten

Inva-Sam har under året 2018 haft 8 protokollförda styrelsemöten

samt 2 medlemsmöten.

___________________________________________________________

  1. Kommunala Integrationsrådet (K.I.R)

K.I.R. har haft 4 sammanträden under 2018.

Inva-Sam har genom (K.I.R) utsett en beredningsgrupp gällande granskning av föreningsstöden som söks av invandrarföreningarna i Helsingborg där Inva-Sams kansli är med och hjälper föreningarna vid ansökningarna.

___________________________________________________________

  1. Utbildning

I samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen fick Inva-Sams styrelse genomgå

en utbildning om hur styrelsen fungerar, ledamöternas olika roller, sammanhållning, etik och föreningsvärdegrund.

___________________________________________________________

  1. Kickoff/Kompetensutvecklingsdag

 

Inva-Sam hade kompetensutvecklingsdag på Sundsgårdens Hotell & Konferens för sina föreningsmedlemmar mellan den 24-25 november 2018 där Inva-Sam bjöd in föreläsare inom olika kunskapsområden som:

  • Anna-Carin Mortenlind, Enhetschef AMF – Föreningsarbete
  • Poul Witting, Producent Kulturförvaltningen – Lyft av föreningssamverkan/projektsökning
  • Brita Jensen, Det nya All-Aktivitets Huset
  • Ola Möller, Efter valet 2018 – Regeringsbildning
  • Lennart Lorin, SENSUS – Väx i ditt uppdrag
  • Haxhi Osmanaj, AMF – Föreningsstöd

___________________________________________________________

 

  1. Arbetet på lokal nivå

Inva-Sam med sitt eget kansli på (Åhusgatan 2) hjälper sina föreningsmedlemmar med ansökningarna för föreningsstöds arbete genom Arbetsmarknadsförvaltningen samt andra förvaltningar i Helsingborgs Stad. Kansliet ger full support och stöd även till olika arrangemang som Aktivitetsdagen, Nationaldagen, HX-festivalen m.m.

Våra medlemmar får hjälp med översättningar, kopiering, Internettjänster, fylla i blanketter och kontakter med myndigheter och kommuner och länsstyrelsen, samt mellan föreningar. I Inva-Sams lokal finns 4 st datorer där föreningsmedlemmarna får hjälp med guidning till att söka jobb, skriva CV samt personligt brev.

Inva-Sams medlemsföreningar har möjlighet att låna Inva-Sams lokaler till styrelsemöte, årsmöte, utbildningar, kulturarrangemang, modersmålsundervisning, ungdomsaktiviteter, språkacafé, kvinnoträffar, seminarier, workshops med m.m.

Inva-Sams lokaler används även av föreningar som saknar egna lokaler för olika ändamål. Inva-Sam har även lånat ut kostnadsfritt sin lokal till organisationen Amnesty behövde någonstans att hålla i sina sammanträden.

Inva-Sam har även beviljat ansökan om medlemskap från 2 nya föreningar som nu är medlemmar i Inva-Sams paraplyorganisation.

Dessa föreningar är Familj Forum Förening samt Föreningen Fyra Färger.

Inva-Sam har ca 40 anslutna medlemsföreningar under sitt paraply.

Inva-Sam har egen hemsida med väldigt mycket information inom olika områden samt allt som händer inom Helsingborg. Inva-Sam har även julpyntat sin lokal för sina medlemsföreningar.

Inva-Sam har under 2018 fokuserat sitt arbete på verksamhetens kärnfrågor som är integration, inkludering, vägledning i studier- och arbetsfrågor samt utbildning för föreningar, företrädesvis invandrarföreningar knutna till Inva-Sam. Utöver det har samorganisationen jobbat aktivt med demokratifrågor, valfrågor, mänskliga rättigheter samt uppmuntrat medlemsföreningar att föra en konstruktiv dialog om demokratiska rättigheter och skyldigheter i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Inva-Sam har satsat stort på att hjälpa nyinflyttade att förstå hur det svenska civilsamhället fungerar, vad den har för roll i samhällsutvecklingen och hur ett sådant samhällsansvar kan förvaltas med respekt.

Inva-Sam har under det gångna året självt initierat men också medverkat i aktiviteter som har initierats av andra aktörer för att skapa ett mervärde för samhället i integrations- och mångfaldsfrågor.

Inva-Sam har lagt en hel del av sin energi för att få föreningsmedlemmar att inse att engagemanget i föreningslivet är ett bra sätt att komma in i och bli en del av lokalsamhället.

Genom sitt kansli har Inva-Sam varit en resurs för medlemsföreningarna, andra organisationer och nyinflyttade invånare på olika sätt och i olika former.

Genom uppsökande verksamhet har Inva-Sam nått ut till medlemmarna för att upplysa om alla sorters service de kan få och all information som de kan få om hur en förening byggs upp och ska fungera samt hur en förening ska kunna svara på medlemmarnas utvecklingsbehov.

Inva-Sam har implementerat flexibla öppet-tider i sin lokal och utökat tillgängligheten på kansliet. Inva-Sam har bland anat även ställt flera datorer till förfogande för föreningsmedlemmar och övriga invånare/organisationer som behöver skapa strukturerade verksamhetsredovisningar, verksamhetsplaneringar, medlemslistor, uppdatera sina CV, personliga brev, kopiera ansökningshandlingar till ansökan om jobb och skapa andra administrativa handlingar. Kanslisten har varit behjälplig vid behov av guidning och coachning.

Inva-Sam har i samarbete med studieförbunden satsat på att utbilda medlemmar och förtroendevalda i föreningsarbete och dessutom satsat på kompetensutveckling, workshops samt skapat förutsättningar för delaktighet och utveckling i kulturlivet och fritidsfrågor.

Inva-Sam menar att mångfalden av människor, aktiviteter och verksamheter bidrar till ett mer öppet samhälle där olikheter ses mer som en resurs/tillgång och inte tvärtom.

Inva-Sam har samarbetat mer med Helsingborgs stad som stödjer föreningslivet och på det sättet underlättat en hållbar framväxt av nya aktörer inom den idéburna sektorn. Genom det samarbetet med Helsingborgs stad har Inva-Sam uppmuntrat medlemsföreningarna och andra invånare till engagemang och ansvarstagande för sin egen men också stadens utveckling kopplat till vision 2035.

Inva-Sam jobbar vidare med att hitta finansiering för att bekosta administrationen av ett digitalt nyhetsbrev kopplat till samorganisationens verksamhet med övergripande föreningsinformation. Syftet med det digitala nyhetsbrevet är att föreningarna ska kunna bidra med idéer, kunskap och förslag kring ämnena såsom kultur, trygghetsskapande aktiviteter skapandeaktiviteter och andra former av mötesplatser.

Målet är att nyhetsbrevet delas ut till nyanlända via skolor inklusive SFI och boende. Nyhetsbrevet i kombination med samorganisationens uppdaterade hemsida ska vara upplysande och informativt för alla helsingborgare.

Inva-Sam har lagt en grund för att i samarbetet med AMF och AF främja och motivera medlemsföreningarna och invånare att driva fler aktiviteter i form av projekt som syftar till att öka integration och mångfaldsarbetet i staden samt leda till jobb eller vidare studier för fler helsingborgare.

Inva-Sam i samarbete med AMF, SLF och studieförbunden har jobbat mycket intensivt under förra året med demokrati och delaktighetsfrågor. Inva-Sam avser att göra det även i år då det är val till EU.

Inva-Sam har främjat samarbetet mellan arbetsförmedlingen och medlemsorganisationer kring de olika anställningsformerna som myndigheten skapade och riktade till bland annat den idéburna sektorn. Exempelvis extratjänster.

Inva-Sam har jobbat aktivt för att öka medlemsantalet i föreningar, i synnerhet invandrarföreningar där fokus har legat på barn, kvinnor och äldre.

  1. Aktiviteter/Projekt och kulturarrangemang

Inva-Sam har tillsammans med sina medlemsföreningar varit under HX-festivalen och

arrangerat under sitt paraply så att de kunde vara med och visa upp sin verksamhet.

Inva-Sam har varit med på Ide A:s mångkulturella knytkalas i de nya lokalerna på Tryckeriet den 5 december på Tryckeriet (gamla HD-huset) och visat upp sin verksamhet

Inva-Sam hade julavslutning den

18 december för styrelsen

 

Inva-Sam har varit delaktig och involverat samt uppmuntrat sina föreningsmedlemmar att vara aktiva på Sverige Nationaldag den 6 juni 2018 på Fredriksdals friluftsmuseum och botanisk trädgård i Helsingborg

Inva-Sam har även haft 2 studerande praktikanter (Riad och Ramez) under 2018 där man lärde och visade upp Inva-Sams verksamhet samt hur föreningslivet fungerar inom Helsingborg Stad.

Inva-Sams lokaler används flitigt av Inva-Sams medlemsföreningar där föreningarna har sina aktiviteter för barn allt från pysselverkstad, språkcafé och olika arrangemang som halloween m.m.

 

Inva-Sam har i samarbete med Idé A arrangerat kulturaktiviteter, stadsdelsaktiviteter och stadsdelsfester, spridit information om Gatuteaterfestivalen (passagefestival.nu) och anordnat språkcafé.

  1. East Side Stories

 

East Side Stories är en del av Kulturrådets satsning Kreativa Platser. Projektet har tre samarbetsparter: Inva-Sam (invandrarföreningarnas samorganisation), Tillsammans (studieförbundens nätverk) och Helsingborgs Stadsteater. East Side Stories är ett treårigt kulturprojekt för, av och med de östra stadsdelarna Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal (Helsingborg). Fokus för projektet är identitet, kreativitet och mångfald. Det bildades även en styrgrupp där ordföranden i Inva-Sam, projektledare för Tillsammans och chefsproducent på Helsingborgs stadsteater ingick.

Aktiviteterna startade tidigt på våren 2017 med bland annat skrivarverkstäder och kurser i sång, dans och teater. Lokala ambassadörer identifierades liksom referensgrupper och kulturaktörer. Allt med målet att under 2018 skapa och sätta upp en stor musikteaterföreställning där professionella skådespelare, sångare, dansare och amatörer står sida vid sida i den nyskrivna föreställningen East Side Stories. Grundmaterial togs fram till föreställningen som till betydande delar bygger på sanna berättelser som invånare från områdena delat med sig av.

Inva-Sams nätverk (med ca 3000 medl.) har utgjort grunden för East Side Stories byggstenar. Kontakten med Inva-Sams medlemmar och de boende i östra stadsdelarna samordnades via Inva-Sam, projektledaren och Idé A. Stadsteaterns representanter skapade i samarbete med Inva-Sam och Tillsammans plattformen för arbetet med de inblandade kreativa grupperna och den konstnärliga utformningen. Tillsammans representerar folkbildning som via cirkelverksamhet, kurser, skolor, projekt har en stark koppling till Helsingborg.

Genom Stadsteaterns, Inva-Sams och Tillsammans nätverk skapades förutsättningar för ett kulturprojekt som involverade, inspirerade och engagerade stadens invånare och satte de östra stadsdelarna på kartan som en plats som integrerar genom möten över gränser.

Premiär för musikalen var fredag 27 april kl 10.00

Föreställningen varade cirka 1 timme och 15 min lång

Föreställningar

26 april kl 19.00 (genrep), 27 april kl 10.00 (premiär), 29 april kl 18.00, 2 maj kl 10.00, 2 maj kl 19.00, 3 maj kl 19.00, 4 maj kl 10.00, 5 maj kl 15.00, 5 maj kl 19.00, 8 maj kl 10.00, 8 maj kl 19.00, 9 maj kl 10.00, 9 maj kl 19.00, 11 maj kl 19.00, 13 maj kl 15.00, 13 maj kl 19.00, 17 maj kl 10.00, 17 maj kl 19.00

  1. East Side Stories UNG

 

Under sommaren 2018 sattes en förkortad och bearbetad version av musikalen upp inom ramen för HX och under hösten samma år fortsatte kulturaktiviteterna med fokus på långsiktighet och engagemang.

Anna Dror anställdes 15 juni 2018 som ESS:s projektledare. Anna Dror fick tillgång till musikmaterialet och sångtexterna och vävde dessa samman till en nyskriven miniversion med inspiration av de nya ungdomarnas berättelser. Rekvisita och kostym från musikalen användes, med ny koreografi och ny story. Till teamet tillhörde också tre personer med extratjänst som projektet fick möjlighet att anställa tack vare Arbetsförmedlingen.

Dessa jobbade främst med de fem bakom scenen med att ordna med PR, scenografi, teknik mm. Ungdomarna fick tre veckors praktik, d.v.s. 13 dagars repetitioner och fyra föreställningar på HX-festivalen på Lillans scen 4-5 augusti 2018.

Tanken med projektet Kreativa Platser (East Side Stories) var att projektet skulle vara i 3 år, men i september 2018 togs beslut av Inva-Sam att avsluta projektet då

Inva-Sam inte tycker att projektets målgrupp inte var involverad från början av projektet för att skapa en plattform för överlevning till boende inom området Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal eller någon av Inva-Sams medlemsföreningar.

Därför avslutades projektet den 31 december 2018.