INVANDRARFÖRENINGARNAS SAMORGANISATION – INVA-SAM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

 

 

INLEDNING

Vi ser tillbaka på ett 2016 som ett händelserikt år fullt av variationer. Medlemsantalet ökade med 4 nya föreningar som anmälde sitt intresse att bli medlem i samorganisationen. Ekonomin i balans. Rätt otroligt, med tanke på att Inva – Sam under knappt två år har byggt upp ett eget kansli från noll. Inva-Sam kan idag erbjuda kvalitetssäkrad rådgivning med en tillgänglighet som garanterar återkoppling på medlemmarnas behov i fråga om service och tjänster.

MÖTEN

Under perioden hölls två medlemsföreningsmöten, sex AU möten, 8 styrelsemöten samt 4 KIR möten.

UTBILDNING

Vi har i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen haft en kompetensutvecklingsdag för ledare verksamma inom idéella föreningar, drygt 40 personer deltog i denna utbildning samt kurs om styrelsefunktionen, ledamöternasroller, sammanhållning, etik och samförstånd.

AKTIVITETER

 • Tillsammans med våra medlemsföreningar har vi deltagit i Sveriges nationaldagen den 6 juni 2016 på Sofiero, i HX-festivalen under tre dagar i augusti samt i aktivitetsdagen på Idrottenshus.
 • Vi har deltagit i samtliga möten med Stadsledningsförvaltningen om bearbetning av projekt om ”Plan för lika möjligheter” och projekt om ”Avsiktsförklaring”. Vi har även deltagit i ceremonierna på Rådhuset för att underteckna överenskommelsen om ökad samverkan mellan Helsingborgs stad och föreningslivet.
 • Vi har ordnat två öppna mångkulturella aftnar, den ena i samarrangemang med studieförbundet Ibn Rushd på Dalhem och den andra i samarbete  med Idé-A på Drottninghög. Två föreläsare var på plats, en av dessa var ansvariga från Rädda Barnen. Mycket lyckade möten enligt deltagarna, 120 resp.104 personer deltog. Ett stort tack till alla föreningar som bjöd på traditionell mat, dans och musik.
 • Vi har tillsammans med en av våra föreningar deltagit i invigningen av Viskängen, den nya parken vid Wieselgrensskola, vi bjöd på musik och debka-dans
 • Vi och våra medlemsföreningar deltog i arbetsmarknadsförvaltningens aktivitetsdag på Idrottenshus
 • Vi har i samarrangemang med Idé-A anordnat en föreläsning av prefekt och universitetslektorn Christer Eldh från Campus om hur vi kan påverkas av migrationsprocessen och hur FN arbetar med migrationsfrågor. Christer talade även om hur viktigt det är att skapa en värdegrund för verksamheten
 • Vi har deltagit i Immigranternas riksförbunds årliga konferens i Halmstad kring frågan om tillfälliga uppehållstillstånd, kostnader och konsekvenser för individer och samhället
 • Inva-Sam har på inbjudan från Hyresgästföreningen i Helsingborg hållit föreläsning vid två tillfällen och berättat om Inva-Sams roll i samhället

 

 

 

REMISSER   

Inva-Sam har genom KIR (Kommunala Integrationsrådet) mottagit sex nya remisser från kommunstyrelsen.Vi har besvarat fyra av dessa, vilka är: Servicepolicy för Helsingborgs stad, Plan för lika möjligheter, Stadsplan samt överenskommelse om samverkan mellan Helsingborg stad och föreningslivet.

SAMVERKAN  

 • Möte med HISO-ledning för att diskutera närmare samarbete
 • Möte med den nye hallchefen, Sören Hägvall om möjligheter och riktlijner för Inva-Sams medlemsföreningar att delta i de olika aktiviteterna i Olympiahallen
 • Möte med representant från Roma Rådet, Elvis Stan, om ett ev. samarbete för att bättre kunna lyfta romska frågor till politiker genom oss
 • Vi har tagit emot besök av representanter från firma ”Individa” VD Ulf Oredsson för information om den ensamkommande flyktigbarnens situation med fokus på de som fyllt 18 år
 • Vi tog emot en representant från nätverket ”Tillsammans”, Josefine Thorén, som representerar samtliga nio studieförbunden i Helsingborg och diskuterat ev. samarbete med fokus på frågor om mänskliga rättigheter och diskriminering mm
 • Vi har tagit emot Maria Nordberg från stadsledningsgruppen för att berätta för våra medlemsföreningar om planen för lika möjligheter
 • Vi har haft besök av Martin Arkel för information om Kontaktcenters arbete och funktion
 • Vi har besökt kommittén för Fredriksdals Museer och Trädgårdar för planering av den Svenska Nationaldagen den 6 juni 2017
 • Vi har besökt Helsingborg Arena & Scen och talat med Tina Bild om planerna för HX festivalen under den 3, 4 och 5 augusti

RIKTLINJER  FÖR ATT ANSÖKA OM STÖD FRÅN ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Samir Kafedzic från arbetsmarknadsförvaltningen har inlett diskussion med Inva-Sam men även med våra medlemsföreningar om framtida roll avseende service för medlemsföreningarna samt fråga om ett nytt system för att söka medel från staden

Arbetsmarknadsförvaltningen har fattat beslut om ändringar avseende föreningsbidrag. Inva-Sam har tyckt till om de föreslagna ändringar som nu är beslutade. Inva-Sam välkomnar förändringarna och kommer att vara föreningarna behjälpliga vid ansökningarna genom det nya digitala ansökningssystemet.

Inva-Sam har med anledning av detta beslut och på begäran av Samir Kafedzic utökat tillgängliheten på kansliet genom förlängda öppet-tider, tisdagar och torsdagar till kl 18.00

KULTUR I HELSINGBORG

Kulturrådet i Stockholm har beviljat Inva-Sam ett bidrag på 1,650.000 kr till projektet East Side Stories som bedrivs i samarbete med Stadsteatern och nätverket Tillsammans. East Side Stories är ett kuturellt demokratiprojekt om östra förorterna (Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal) i Helsingborg. Musikteaterföreställningen baseras på boendes egna livsberättelser. Genom medverkan från lokalsamhället i projektets alla faser är målet att initiera olika kreativa processer där tron på egna skaparförmågan blir en drivkraft för framtiden.

SLUTORD

Vi vill se ett Sverige för alla. Där olika grupper inte ställs mot varandra. Politiken måste riktas på så sätt att segregation bryts och rasism minimeras. Vi vill ha ett tryggare och mer jämlikt samhälle för alla oavsett traditioner och trosinriktningar.

Mohamed Hélaoui

Ordf.

Styrelsen

Mohamed Hélaoui  —————————————–

Fatma Cicek           —————————————–

Zarko Milojevic      —————————————–

Enisa Grozdanic     ——————————————

Mohamed Jama      ——————————————

Vildan Altun          ——————————————

Elvedin Durovic     ——————————————

Nazif Sadikovic      ——————————————

Ivan Kuzhicoc        ——————————————

Guldzan El-Zoubi   ——————————————

Jalal Mourad           ——————————————

Saul Sagnia             ——————————————

Jasmin El-Rameidi, Boutros Jacob och Dubravka Treiling har avgått under sista kvartalet p.g.a olika skäl
För Inva-Sams styrelse i mars 2016