INVANDRARFÖRENINGARNAS SAMORGANISATION (INVA-SAM) VERKSAMHETSPLAN 2018

Inva-sam vill under 2018 fortsätta fokusera på kärnfrågorna om integration, inkludering och utbildning för våra föreningsmedlemmar. Vi vill arbeta aktivt med demokratins principer, mänskliga rättigheter och försöka förmå våra medlemsföreningar att öppna för dialog om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter. Vi ska satsa stort på att hjälpa nyinflyttade att förstå hur det svenska civilsamhället fungerar. Detta genom aktiviteter som har ett mervärde för samhället i integrations- och mångfaldsfrågor.
Att engagera sig i föreningslivet är ett bra sätt att komma in i och bli en del av lokalsamhället.
Genom sitt kansli ska Inva-Sam vara en resurs för medlemsföreningarna och nyinflyttade medborgare. Vi ska genom uppsökande verksamhet nå ut till medlemmarna och upplysa om alla sorters service de kan få och all information om hur en förening ska fungera och kunna svara på medlemmarnas behov att utveckla sig. Vi ska dessutom satsa på flexibla öppet-tider och utöka tillgängligheten på vårt kansli. Inva-Sam ska ställa flera datorer till förfogande för medlemmar som behöver skapa strukturerade verksamhetsredovisningar, verksamhetsplaneringar, medlemslistor och andra administrativa handlingar som kanslisten kan vara behjälplig med.
Vi ska i samarbete med studieförbunden fortsätta satsa på att utbilda medlemmar och förtroendevalda i medlemsföreningar för uppgifter i föreningsliv och dessutom satsa på kompetensutveckling och workshop samt skapa förutsättningar för delaktighet och utövning i kulturlivet och fritid.
Mångfalden av människor, aktiviteter och verksamheter bidrar till öppenhet för olikheter.
Vi ska samarbeta mer med Helsingborgs stad som har visat sin vilja att stödja föreningslivet, underlätta framväxten av nya aktörer och uppmuntra gamla och nya invånare in i gemenskapen.
Inva-Sam ska försöka finansiera och administrera ett digitalt nyhetsbrev kopplat till vår verksamhet med övergripande föreningsinformation. Meningen är att föreningarna ska bidra med idéer, kunskap och förslag kring ämnen såsom kultur, sed och tradition att fördjupa eller informera om vid dialogträffar. Syftet är att sträva efter en öppen och jämlik dialog där alla aktiva får komma till tals.
Målet är att nyhetsbrevet ska nå fram till nyanlända via skolor inklusive SFI och boende.,
Vi ska bli bättre på att utveckla Inva-Sams hemsida www.inva-sam.se för att synliggöra organisationens verksamhet.
Vi ska försöka utveckla ett nytt offentligt, mer användarvänligt föreningsregister.
Vi ska försöka ta fram en evenemangskalender för föreningsaktiviteter. Skapa former av samverkan mellan nystartade och befintliga föreningar.
Vi ska öka samarbetet med AMF för att främja och motivera medlemsföreningarna att driva fler projekt som syftar till att öka integration och mångfaldsarbetet i staden.
Vi ska samarbeta med AMF om ämnet kultutur och demokratiambassadörer
Vi ska främja samarbetet mellan arbetsförmedligen och våra medlemsorganisationer kring de olika anställningsformerna som myndigheten har skapat och som riktar sig främst till den idéburna sektorn. Extra Tjänster som exempel
Vi ska försöka öka medlemsantalet särskilt bland invandrarföreningar med fokus på barn, kvinnohälsa, hedersfrågor och integration.
Inva-Sam har som mål
 Att hitta nya metoder för en effektivare utveckling av verksamheten
 Att klarlägga roller och arbetsuppgifter för styrelseledamöterna
 Att arbeta för att medlemmarna blir motiverade, delaktiga och engagerade
 Att vara lyhörd för medlemmarnas tankar och idéer och sedan kunna utveckla dem
 Att intensifiera arbetet med nyanlända, språksvaga för en snabbare integration
 Att fräscha upp lokalen på Åhusgatan och utrusta den med modern tecknik för möten
 Att satsa på evenemang som kan förena våra medlemsföreningar inom kultur, idrott och naturupplevelser
 Att satsa ännu mer på föreläsningar inom områdena demokrati och mänskliga rättigheter och möten för dialog om likavärde, jämlikhet och religionsfrihet
Så lycka till för ett bra år 2018 med önskan om att vi tar hand om varandra, för utan alla våra fantastiska medlemsföreningar skulle Inva-Sam inte finnas.