Ansökan om Föreningsstöd

amf-hbg

Riktlinjer för att ansöka om stöd från arbetsmarknadsförvaltningen
Ett pulserande föreningsliv är en viktig tillgång för Helsingborg och för helsingborgare. För att stimulera mångfald och inkludering har arbetsmarknadsförvaltningen ett nära samarbete med de invandrarföreningar som finns i Helsingborg. Staden vill stödja invandrares kultur på olika sätt, bland annat genom ekonomiskt stöd. Vi vill även möjliggöra för möten mellan helsingborgare och för projekt som är öppna och till nytta för alla som bor i Helsingborg. De nya riktlinjerna för att ansöka om börjar gälla från januari 2017.

Du som söker ska

   • ha en vilja att främja delaktighet i samhället och skapa möten mellan helsingborgare
   • skapa större delaktighet bland kvinnor och unga
   • ha kreativa och nyskapande idéer som stärker helsingborgare på sin väg mot arbete eller studier.
    • verka för inkludering för alla helsingborgare
   • verka på demokratiska grunder
    • motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
   • tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
    att främja allas lika värde
    • ha ett organisationsnummer samt kontonummer som är kopplat till organisationsnumret.

Det finns tre typer av stöd :

   • grundstöd och verksamhetsstöd kan endast sökas av invandrarföreningar
    • mångfaldsstöd vänder sig till den öppna idéburna sektorn.
     För att få stöd ska föreningen tillvarata helsingborgares intresse i fritids-, kultur-, mångfalds- och sociala frågor samt arbeta enligt demokratiska principer.

För att få stöd ska föreningen tillvarata helsingborgares intresse i fritids-, kultur-, mångfalds- och sociala frågor samt arbeta enligt demokratiska principer.

Grundstöd
Grundstödet är till för att invandrarföreningar ska kunna finnas till och erbjuda mötesplatser.
Grundstödet kan användas till administrativa kostnader och driftskostnader.

Du ansöker om grundstöd en gång om året. Ansökningstiden är 1 januari – 28 februari. Föreningarna kan söka om maximalt 10 000 kr.

Vem kan ansöka om grundstöd?

    • Grundstöd kan sökas av lokala invandrarföreningar vars föreningsaktivitet är belagt i Helsingborg, har medlemmar från Helsingborg och lämnar in en ansökan om grundbidrag till Arbetsmarknadsförvaltningen som styrker att föreningen finns till och uppfyller vilkoren för grundstöd i enlighet med förvaltningens bestämmelser.

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstödet är till för att invandrarföreningar i den löpande verksamheten ska kunna skapa värde för helsingborgare.
Det kan till exempel handla om att anordna föreläsningar, verkar i bostadsområden, anordna öppet hus, studiecirklar och diskussionsgrupper – både för medlemmar och för invånare i Helsingborg.
Du ansöker om verksamhetsstöd två gånger om året. Ansökningstiderna är 1 mars – 31 mars och 1 september – 30 september. Förningarna kan söka om upp till 25 000 kr.

Vem kan ansöka om verksamhetsstöd?

    • Verksamhetsstöd kan sökas av lokala invandrarföreningar vars föreningsverksamhet är belagt i Helsingborg, har medlemmar från Helsingborg och lämnar in en ansökan om verksamhetsstöd till Arbetsmarknadsförvaltningen som styrker att föreningen bedriver en sådan verksamhet som föreningsstöd kan utgå för i enlighet med förvaltningens bestämmelser.

Mångfaldsstöd
Mångfaldsstöd är till för att vi ska kunna göra det lilla extra för helsingborgare.
Mångfaldsstöd kan sökas av dig som har en kreativ och nyskapande idé som leder till möten mellan helsingborgare. Det kan till exempel handla om musik- och kulturevenemang, turneringar och områdesdagar. Projektet som beviljas ska vara öppna och till nytta för alla helsingborgare. Föreningar kan ansöka om mångfaldsstöd för evenemang som främjar det egna hemlandets språk, traditioner och kultur.
Du ansöker om mångfaldsstöd två gånger om året genom att skicka in en kort projektidé. Handläggare på arbetsmarknadsförvaltningen avgör vilka aktörer som får lov att skicka in en fullständig ansökan. Ansökningstiderna är 1 mars – 31 mars och 1 september – 30 september. Föreningarna kan ansöka upp till 35 000 kr.

Arbetsmarknadsnämnden bestämmer vilka områden och vilka målgrupper som ska prioriteras.

Vem kan ansöka om mångfaldsstöd?

   • Mångfaldsstöd kan alla söka. Mångfaldsstöd kan sökas av föreningar/organisationer som bedriver ändamålsenligt verksamhet i sin förening/organisation som syftar till att främjar mångfalden i Helsingborg.
    • Mångfaldsstöd söks i projektform.

Såhär ansöker du

   • För grundstöd och verksamhetsstöd ska följande lämnas in:
   • Årsmötesprotokoll
   • Verksamhets- och revisionsberättelse
   • Ekonomisk redogörels/kontoutdrag
    • Medlemsförteckning med kontaktuppgifter (inte personnummer)
   • Föreningens stadgar (på svenska)
    • Organisationsnummer och kontonummer

För verksamhetsstöd ska du även lämna in en beskrivning av planerade aktiviteter för året framöver.

För mångfaldsstöd ska följande lämnas in:

    • Beskrivning av den ansökande föreningen, organisationen etc
     • Projektidé (de som lämnar in en idé som ligger i linje med förvaltningens prioriterade områden och målgrupper kommer få möjlighet att skicka in en fullständig ansökan).

Handläggningsprocess av inkommen ansökan om förenings/organisationsstöd

    • Inkommen ansökan om grundstöd, verksamhetsstöd och mångfaldsstöd granskas och handläggs utifrån allmänna principer. Granskningen omfattar samtliga inlämnade handlingar i ansökan om föreningsstöd, inklusive medlemslistan och angivna samverkans partner. Granskningen av ansökan kommuniceras på förhand med sökande förening/organisation innan beslut meddelas. Observera att endast kompletta ansökningar handläggs. En ansökan som inte är komplett kommer inte att behandlas.

Uppföljning av föreningar som fått stöd av arbetsmarknadsförvaltningen
Samtliga stöd från arbetsmarknadsförvaltningen kommer att utvärderas för att säkerställa att stödet har använts i enlighet med angivna riktlinjer.

Frågor om bidrag och regler för bidrag kan besvaras av Haxhi Osmanaj, arbetsmark-nadsförvaltningen på mejladress haxhi.osmanaj@helsingborg.se eller telefonnummer 042-10 62 08.

Organisation som lämnar oriktiga uppgifter kan avstängas från stöd samt bli föremål för rättsliga åtgärder.

INVA-SAM
Arbetsmarknadsförvaltningen ger årligen stöd till INVA-SAM (Invandrarföreningar-nas paraplyorganisation). Samtliga föreningar som är registrerade hos Lokala skattemyndigheten som invandrarorganisationer och som är anslutna till INVA-SAM kan få hjälp med ansökningarna om stöd. Föreningarna kan även få låna INVA-SAMs lokaler till enstaka styrelse- och medlemsmöten.
INVA-SAMS kanslist kommer även stödja samtliga invandrarföreningar med:

    • Utbildning och vägledning inom föreningsverksamhet
    • Ge råd och stöd med ansökning om föreningsstöd (grundstöd, verk-samhetsstöd och mångfaldsstöd)
     Kanslisten finns tillgänglig för invandrarföreningar hos INVA-SAMS lokal vid Åhusgatan 2, 252 47, Helsingborg. För mailkontakt: info@inva-sam.se För telefonkontakt: 042-210 666

 


Här är länkar till ansökningarna:
http://www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod/invandring-och-integration/invandrarforeningar/info/ansokan-om-grundstod/
http://www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod/invandring-och-integration/invandrarforeningar/info/ansokan-om-verksamhetsstod/
http://www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod/invandring-och-integration/invandrarforeningar/info/ansokan-om-mangfaldsstod/
För mer information kontakta ansvarig handläggare/kontaktperson

Haxhi Osmanaj · Integrationshandläggare 

ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
Uppdrag – Integration

Besöksadress: Planteringsvägen 139

Postadress: 251 89 Helsingborg

Direkt 042-10 62 08 · Mobil 0732-31 10 97

Kontaktcenter 042-10 50 00
helsingborg.se